Algemene voorwaarden Hardeman Interieurbouw B.V.

1 Toepasselijkheid en begrippen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop van Hardeman Interieurbouw B.V. gevestigd te Dodewaard.
 2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als ‘Hardeman’.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Hardeman, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hardeman en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 6. Onder schriftelijk wordt tevens ‘per e-mail’ verstaan.

 

2 Aanbiedingen / offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes, etc. van Hardeman zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Hardeman het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Eventuele wijzigingen op de overeenkomst komen schriftelijk tot stand door aanbod en aanvaarding.
 3. Leverings- of opleveringstermijnen zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod is Hardeman daaraan niet gebonden.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hardeman niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Als opdrachtgever de aanbieding van Hardeman niet aanvaardt, heeft Hardeman het recht alle kosten die zij heeft gemaakt om haar aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 

3 Annuleringen

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert of ontbindt, is hij gehouden aan Hardeman te vergoeden:
  1. alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte of nog te maken kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden.
  2. de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Hardeman in zijn calculatie opgenomen prijzen.
  3. de kosten van materieel, personeelsleden en andere ondergeschikten voor zover Hardeman deze niet elders kan inzetten.

Alles onverminderd het recht van Hardeman op vergoeding wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en rente.

 

4 Adviezen en verstrekte informatie

 1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Hardeman krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Hardeman voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en overige werken of goederen.

 

5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Hardeman zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Hardeman is bevoegd (onderdelen van) het werk door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten.
 3. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 wordt uitgesloten.
 4. Hardeman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hardeman is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hardeman kenbaar behoorde te zijn.
 5. Hardeman is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de opdrachtgever voor te leggen.
 6. Werkzaamheden worden verricht tussen 7:00 en 17:00 uur, tenzij partijen anders overeenkomen.
 7. Hardeman verricht of levert geen werkzaamheden of producten die behoren bij werkzaamheden of diensten van een loodgieter of electricien.

 

6 Specifieke bepalingen bij aanneming van werk

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Hardeman tijdig beschikt over:
  • alle informatie waarover opdrachtgever beschikt, voor zover dit nodig is om het werk en eventueel onderhoud te realiseren;
  • alle gegevens en/of goederen, waarvan Hardeman aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Indien aan bovenstaande niet of niet tijdig is voldaan, heeft Hardeman het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In elk geval zal de bouwtermijn met de duur van de vertraging worden verlengd.
 3. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Hardeman niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Hardeman gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Hardeman voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem opgedragen wijzigingen. Dit laat de waarschuwingsplicht van Hardeman onverlet.
 6. Indien opdrachtgever levering van goederen aan Hardeman voorschrijft, is opdrachtgever er voor verantwoordelijk wanneer die goederen functioneel ongeschikt zijn. Hiervan is sprake als ze naar hun aard niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze blijkens de overeenkomst bestemd zijn.
 7. Opdrachtgever mag, behoudens schriftelijke goedkeuring van Hardeman zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan een ander overdragen.
 8. Hardeman is niet verplicht te contracteren met een door opdrachtgever aangegeven hulppersoon, indien Hardeman de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.
 9. Hardeman dient de werkzaamheden zodanig te verrichten dat noch de opdrachtgever noch derden nodeloos hinder hebben en dat schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
 10. Hardeman is (met inachtneming van artikel 13) aansprakelijk voor schade aan het werk of (andere) eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Hardeman, zijn personeel, onderaannemers of leveranciers.
 11. Hardeman is verplicht alle aanspraken uit hoofde van garanties die hem door hulppersonen of leveranciers worden verstrekt aan opdrachtgever over te dragen.
 12. Hardeman is gerechtigd tijdens de werkzaamheden op het werkterrein reclame aan te brengen.
 13. Indien werkzaamheden onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan Hardeman niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Hardeman het recht te vorderen dat de aan Hardeman verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Hardeman heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden.

 

7 Wijziging van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan Hardeman op te dragen. Hardeman zal daarbij zo veel als mogelijk aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich meebrengt.
 2. Hardeman is niet verplicht een door opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren indien:
 • de wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of
 • de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of
 • de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat Hardeman zou worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan, of
 • de uitvoering van de wijziging voor Hardeman naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn.
 1. Indien Hardeman weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk de opdrachtgever meedelen.
 2. Hardeman is gerechtigd documenten of werkzaamheden te wijzigen, voor zover het resultaat ervan beantwoordt aan de bepalingen van de overeenkomst.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hardeman zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen met de termijnverlenging.

 

8 Oplevering van het werk

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
 • als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 • als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 • als Hardeman schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 8 werkdagen na de mededeling schriftelijk en gemotiveerd kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 • als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering grondig na te gaan of de prestatie van Hardeman deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.
 2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit binnen 8 werkdagen na melding dat het werk is voltooid, onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Hardeman. Opdrachtgever dient Hardeman in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Hardeman voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

 

9 Model, schets, advies, foto’s van het werk

 1. Is aan de opdrachtgever een model of schets getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 2. Een gegeven advies aan opdrachtgever is geheel vrijblijvend. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
 3. Hardeman is gerechtigd om foto’s en informatie van het werk of van het geleverde te maken en deze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, zoals de website van Hardeman en folders.

 

10 Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden. De termijn geldt als een fatale termijn.
 2. Hardeman kan met opdrachtgever overeenkomen dat een vooruitbetaling zal worden gedaan over de overeengekomen prijs van de overeenkomst.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
 5. Ingeval opdrachtgever niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf worden de buitengerechtelijke kosten berekend volgens de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). In afwijking van lid 2 wordt in dat geval de wettelijke rente in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Hardeman op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

11 Klachtplicht

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of het werk dienen door opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan Hardeman. De opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dient klachten die bij (op)levering redelijkerwijs niet zichtbaar waren, binnen een maand na ontdekking aan Hardeman te melden.
 2. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Hardeman in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Hardeman in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Hardeman slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Hardeman, integraal voor rekening van opdrachtgever.
 5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 6. De opdrachtgever verliest diens rechten jegens Hardeman, indien en voor zover:
 • gebrek of schade is ontstaan doordat de opdrachtgever niet conform de door Hardeman gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.
 • gebrek of schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de opdrachtgever aan Hardeman zijn verschaft en/of voorgeschreven.
 • De materialen beschadigd zijn als gevolg van gebruiksschade, onjuiste behandeling, of door andere oorzaak die niet te wijten zijn aan Hardeman.
 1. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 2. Geringe afwijkingen in kleur, glans, afmetingen, kunnen geen reden van een klacht vormen.

 

12 Opschorting en ontbinding

 1. Hardeman is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst per direct te beëindigen zonder gehouden te zijn tot terugbetaling van de opdrachtsom of enige schadevergoeding, indien:
 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • na het sluiten van de overeenkomst Hardeman ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hardeman kan worden gevergd.
 • opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van opdrachtgever is of dreigt te worden aangevraagd en derden beslag leggen ten laste van opdrachtgever.
 1. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Hardeman op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Hardeman tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

13 Aansprakelijkheid en garantie

 1. De aansprakelijkheid van Hardeman is beperkt tot het bedrag dat onder de door Hardeman danwel door de opdrachtgever afgesloten (CAR-)verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien het voorval niet onder de verzekering valt, is de aansprakelijkheid van Hardeman beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs met een maximum van € 5.000,-.
 2. Hardeman is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Hardeman is niet aansprakelijk voor alle directe danwel indirecte-, gevolg-, en immateriële schade van opdrachtgever of derden op enigerlei wijze verband houdend met, danwel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. Hardeman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hardeman is uitgegaan van door opdrachtgever of een (door opdrachtgever aangewezen) derde verstrekte onjuiste, onvolledige, of onvoldoende gegevens.
 4. Niet uitgesloten is de schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hardeman of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Hardeman tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.
 6. Zo de door Hardeman geleverde apparatuur door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, geldt die garantie exclusief tussen de fabrikant en de opdrachtgever.

 

14 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft en behoudt Hardeman de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, geleverde goederen en overige werken.
 2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde werken zijn en blijven eigendom van Hardeman ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hardeman niet worden gekopieerd of openbaar gemaakt of gewijzigd. opdrachtgever is aan Hardeman per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

15 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Hardeman geleverde zaken blijven eigendom van Hardeman totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Hardeman gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Hardeman zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Hardeman zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Hardeman of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Hardeman zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

16 Overmacht

 1. Indien Hardeman haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toe te rekenen oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid, storingen in het computernetwerk en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen een kantoor en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van Hardeman, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Hardeman alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Hardeman in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 2. Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in 16.1. zich gedurende 30 aaneengesloten dagen heeft voorgedaan, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

 

17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen Hardeman en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Naast de rechter die volgens de wet bevoegd is, is ook de rechtbank Gelderland bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Contactinfo

Hardeman Interieurbouw
De Vlasman 5
6669 ND Dodewaard

info@hardemaninterieurbouw.nl
0488 - 427 656